• Dret tributari
    • L'àrea de dret tributari secunda i complementa les altres àrees de pràctica de la signatura, especialment l'àrea de dret mercantil. A Gonzalvo Alejandrino Abogados & Asesores Tributarios estem especialitzats en l'àmbit de la planificació fiscal. Resolem tots aquells dubtes que puguin sorgir en el dia a dia de l'empresa o en l'activitat de les persones físiques. Disposa de més informació a la seva disposició en l'àrea d'Assessoria Fiscal. Podem destacar:
      • Assistència i representació en procediments de gestió, recaptació i inspecció tributària.
      • Recursos davant òrgans administratius i reclamacions davant Tribunals Econòmic Administratius Regionals i Central.
      • Direcció lletrada en procediments tributaris davant els Jutjats i Tribunals contenciós-administratiu en tota mena de recursos contra els actes administratius determinats per l'estat, CC.AA. o ens locals.
      • Expedients sancionadors administratius, derivacions de responsabilitat i delictes contra la hisenda pública.
      • Successió familiar.