• Dret administratiu
    • Des del departament de dret administratiu assessorem els nostres clients en la seva relació amb les administracions públiques. Intervenim en tota classe de procediments administratius redactant al·legacions, informes i recursos administratius i representant als nostres clients en negociacions. Destaquem les següents àrees de pràctica:
      • Interposició de recursos en via administrativa.
      • Procediment contenciós - administratiu .
      • Procediments Sancionadors.
      • Responsabilitat Patrimonial de l'Administració
       • problemes amb
        l'administració? 
       • Intervenim en tota classe de procediments administratius.